วิธีการจองตั๋วออนไลน์—Ch
วิธีการจองตั๋วออนไลน์
     

เที่ยวบินภายในประเทศจีนวิธีการจองตั๋วออนไลน์กับสปริงแอร์ไลน์

1. โปรดเลือกหมายเลขเที่ยวบิน ชั้นโดยสาร (โปรดคลิก รายละเอียดชั้นโดยสาร เพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนดของค่าโดยสารแต่ละประเภท) และจำนวนที่นั่ง สำหรับตั๋วโดยสารเด็กนั้นต้องจองพร้อมกันกับตั๋วโดยสารผู้ใหญ่ที่เดินทางร่วมกันเท่านั้น ซึ่งผู้โดยสารเด็กแต่ละท่านจะต้องมีผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วยแยกเป็นรายๆไป ทั้งนี้เราจำกัดการซื้อตั๋วลดราคาของผู้โดยสารผู้ใหญ่ไว้ที่จำนวนมากสุด 2 ใบต่อการจองหนึ่งรายการ และไม่เกิน 4 ใบต่อการจองทั้งหมด (รวมผู้โดยสารเด็กและทารก) ส่วนการจองตั๋วโดยสารในชั้นโดยสารอื่นทุกชั้นจำกัดให้จองได้ไม่เกิน 9 ใบต่อการจองหนึ่งรายการ

2. การจองตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่อเนื่องกับสปริงแอร์ไลน์ โปรดอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้ : จะต้องเผื่อเวลาสำหรับต่อเครื่องไว้ 2 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจีน ที่เชื่อมต่อเครื่องภายในท่าอากาศยานเดียวกัน (หมายเหตุ : เนื่องจากมีความเข้มงวดมากขึ้นในกระบวนการการตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจีน เราขอแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง) และจะต้องเผื่อเวลาสำหรับต่อเครื่องไว้ 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจีนที่จะเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเที่ยวบินในภูมิภาค ที่เชื่อมต่อเครื่องภายในท่าอากาศยานเดียวกัน ส่วนการเชื่อมต่อเครื่องต่างท่าอากาศยานภายในเมืองเดียวกัน เราขอแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง

3. ราคาตั๋วโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆของท่าอากาศยาน และค่าเชื้อเพลิง สำหรับตั๋วโดยสารผู้ใหญ่มีค่าธรรมเนียมในส่วนของท่าอากาศยานเป็นจำนวน 50 หยวน ส่วนค่าเชื้อเพลิงนั้นไม่มีกำหนดตายตัว ทั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆของท่าอากาศยานกับตั๋วโดยสารเด็ก แต่จะเรียกเก็บเฉพาะในส่วนของค่าเชื้อเพลิง ส่วนตั๋วโดยสารทารกจะไม่เรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆของท่าอากาศยานและค่าเชื้อเพลิง

4. ผู้โดยสารพิเศษได้แก่ : ผู้โดยสารวีไอพี ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ทารก ผู้โดยสารที่มีปัญหาทางสายตาหรือการได้ยิน ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย เลขาธิการลับ เจ้าหน้าที่ทางการทูต ผู้โดยสารที่ต้องการที่นั่งพิเศษสำหรับตนเองหรือสัมภาระของตน ผู้โดยสารลับ ผู้โดยสารที่ต้องใช้เปลหาม ผู้พิการและผู้ป่วย ผู้ถูกส่งตัวกลับ หรือผู้โดยสารอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกท่าน สปริงแอร์ไลน์ขอให้ผู้โดยสารพิเศษยื่นหนังสือยืนยันที่จำเป็นให้กับเราขณะทำการจองตั๋ว ทั้งนี้เพื่อให้เราได้เตรียมการล่วงหน้าไว้อย่างเหมาะสม (สำหรับรายละเอียด คลิก ข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารพิเศษ หรือโทรสอบถามไปยังสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร. (+86 21)95524 ทั้งนี้สปริงแอร์ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ขนส่งหากท่านหรือตัวแทนของท่านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้โดยสารหรือตัวแทนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกปฏิเสธดังกล่าว

5. ท่านผู้โดยสารที่ต้องการซื้อที่นั่งพิเศษสำหรับวางกระเป๋าสัมภาระจะต้องแจ้งให้ทราบด้วยเช่นกันเมื่อซื้อตั๋ว ซึ่งน้ำหนักรวมทั้งหมดของสัมภาระจะต้องไม่เกิน 75 กิโลกรัม และต้องมีขนาดไม่เกิน 40*60*100 ซม. และไม่มีให้บริการสัมภาระขนส่งฟรีสำหรับที่นั่งพิเศษดังกล่าว

6. โปรดอย่านำของมีค่าบรรจุลงในสัมภาระเช็คอิน และไม่ควรนำเงินสดเป็นจำนวนมากติดตัวขึ้นโดยสาร ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัย และ/หรือการสูญหายระหว่างโดยสารเครื่องบินด้วยตนเอง

7. ตั๋วโดยสารทารกมีไว้สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 2 ขวบ ส่วนตั๋วโดยสารเด็กมีไว้สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 2 – 12 ปี (การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเด็กของสปริงแอร์ไลน์) ทั้งนี้ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางกับเด็กหรือทารกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดกรณีถูกปฏิเสธให้โดยสารจากการถือตั๋วผิดประเภท
  • Copyright © 1998-2014 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์หรือร้องเรียนการให้บริการ (+8621)
  • 95524
  • ร่วมกับเรา