วิธีการจองตั๋วออนไลน์—Ch
วิธีการจองตั๋วออนไลน์
     

เที่ยวบินระหว่างประเทศวิธีการจองตั๋วออนไลน์กับสปริงแอร์ไลน์

1. โปรดคลิก รายละเอียดชั้นโดยสารก่อนจองเที่ยวบินเพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนดของค่าโดยสารแต่ละประเภท
ผู้โดยสารเด็กจะได้รับการจัดสรรชั้นที่นั่งและค่าโดยสารสำหรับเด็กโดยอัตโนมัติ
เด็กไม่สามารถจองตั๋วโดยสารแบบเดี่ยวๆได้ เด็กแต่ละท่านจะต้องอยู่ในความปกครองของผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง ทั้งนี้เราจำกัดการซื้อตั๋วลดราคาของผู้โดยสารผู้ใหญ่ไว้ที่จำนวนมากสุดสอง (2) ใบต่อการจองหนึ่งรายการ และไม่เกินสี่ใบต่อการจองทั้งหมด (รวมผู้โดยสารเด็กและทารก) ส่วนการจองตั๋วโดยสารในชั้นโดยสารอื่นทุกชั้นจำกัดให้จองได้ไม่เกินเก้า (9) ใบต่อการจองหนึ่งรายการ
2. การจองตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่อเนื่องกับสปริงแอร์ไลน์ โปรดอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้ : จะต้องเผื่อเวลาสำหรับต่อเครื่องไว้ 2 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจีน ที่เชื่อมต่อเครื่องภายในท่าอากาศยานเดียวกัน (หมายเหตุ : เนื่องจากมีความเข้มงวดมากขึ้นในการกระบวนการการตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจีน เราขอแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง) และจะต้องเผื่อเวลาสำหรับต่อเครื่องไว้ 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจีนที่จะเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเที่ยวบินในภูมิภาค ที่เชื่อมต่อเครื่องภายในท่าอากาศยานเดียวกัน ส่วนการเชื่อมต่อเครื่องต่างท่าอากาศยานภายในเมืองเดียวกัน เราขอแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
3. น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้ขนส่งฟรีสำหรับชั้นโดยสารชั้นประหยัดคือ ไม่เกิน 15 กิโลกรัม(สัมภาระเช็คอินและสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่อง) ทั้งนี้น้ำหนักรวมสูงสุดของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม และต้องมีขนาดไม่เกิน 40x60x100ซม
4. โปรดอย่านำของมีค่าบรรจุลงในสัมภาระเช็คอิน และไม่ควรนำเงินสดเป็นจำนวนมากติดตัวขึ้นโดยสาร ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัย และ/หรือการสูญหายระหว่างโดยสารเครื่องบินด้วยตนเอง
5. ตั๋วโดยสารทารกมีไว้สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 2 ขวบ ส่วนตั๋วโดยสารเด็กมีไว้สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 2 – 12 ปี
6. ตามกฎระเบียบของ IATA ผู้โดยสารที่ถือหนังสือวีซ่าระยะสั้นของจีน (เช่น วีซา 30 วัน) จะต้องแสดงตั๋วโดยสารขากลับ (หรือตั๋วเดินทางไปกลับ) ยกเว้นภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกๆกรณี
  • Copyright © 1998-2014 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์หรือร้องเรียนการให้บริการ (+8621)
  • 95524
  • ร่วมกับเรา