Passenger Information—Springairlines
ข้อมูลสำหรับผู้โดยสาร
     
1.บริการด้านอาหาร 

ราคาตั๋วโดยสารที่ท่านซื้อเป็นราคาที่ไม่รวมค่าบริการอาหารบนเครื่อง ดังนั้นจึงไม่มีการให้บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง แต่ทั้งนี้เราได้เตรียมบริการขายอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้กับผู้โดยสารทุกท่านจากพนักงานบนเครื่องทุกเที่ยวบิน ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารที่นำติดตัวมาเอง และขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบนเครื่องระหว่างการเดินทางไปกับเที่ยวบินของเรา 


2.เที่ยวบินถูกยกเลิกและเที่ยวบินล่าช้า

2.1  เราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าหรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน หากมีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 4 ชั่วโมงหรือเกินเวลา 22.00 น. หรือมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบิน ทางสายการบินจะรับผิดชอบในการจัดหาห้องพักโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.2  กรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เราจะไม่รับผิดชอบในการจัดหาอาหารหรือที่พักให้กับผู้โดยสาร หากแต่จะแจ้งข้อมูลเที่ยวบินเที่ยวล่าสุดแก่ผู้โดยสารได้ทราบ ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีความประสงค์จองที่พัก เราจะช่วยดำเนินการจองห้องพักให้ โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

2.3  กรณีที่เที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง(รวมทั้งสิ้น) ผู้โดยสารที่ไม่ได้โดยสารโดยซื้อแพ็คเกจกับบริษัททัวร์ทุกท่านจะได้รับการจัดสรรให้เดินทางกับเที่ยวบินถัดไปของสปริงแอร์ไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างบนเครื่อง) หรือผู้โดยสารสามารถจะเลือกขอคืนตั๋วโดยสารก็ได้ สำหรับการขอคืนตั๋วโดยสาร ณ จุดเริ่มต้นเดินทาง ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของค่าตั๋วโดยสาร สำหรับการขอคืนตั๋วที่จุดแวะพักกลางทางจะได้รับเงินคืนในส่วนของเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้ ในอัตราที่ไม่เกินจำนวนเต็มของค่าตั๋วโดยสาร สำหรับกรณีขอคืนตั๋วที่กล่าวมาข้างต้น เราจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอคืนตั๋วโดยสาร ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารรับทราบว่ากระบวนการการคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตระหว่างประเทศจำเป็นต้องใช้เวลาราว 2-3 เดือน ก่อนที่ยอดเงินจะกลับคืนเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของท่านในบัตรเดียวกันกับที่ท่านได้ใช้ชำระค่าโดยสาร

2.4  ขอให้ท่านผู้โดยสารโปรดทำความเข้าใจว่า นอกเหนือจากกรณีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น เราไม่สามารถที่จะจัดหาที่พักหรือชดเชยสิ่งอื่นใดให้แก่ผู้โดยสารได้อีกฉะนั้นขอให้ท่านผู้โดยสารได้วางแผนการเดินทางในการเชื่อมต่อเที่ยวบินของท่านอย่างเหมาะสม


3.การปฏิเสธการขนส่งผู้โดยสารและข้อจัดในการขนส่งผู้โดยสาร

3.1  ผู้โดยสารพิเศษหมายรวมถึงผู้โดยสารวีไอพี ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลําพัง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ทารกผู้โดยสารที่มีปัญหาทางสายตาหรือการได้ยิน ผู้โดยสารที่อาการมึนเมาสุรา ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย เลขาธิการลับเจ้าหน้าที่ทางการทูต ผู้โดยสารที่ต้องการที่นั่งพิเศษสําหรับตนเองหรือสัมภาระของตน ผู้โดยสารลับ ผู้โดยสารที่ต้องใช้เปลหาม ผู้พิการและผู้ป่วย ผู้ถูกส่งตัวกลับ หรือผู้โดยสารอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารพิเศษและผู้โดยสารท่านอื่นๆ สปริงแอร์ไลน์ขอหลักฐานยืนยันมาแสดงเพื่อประกอบการจัดซื้อตั๋วโดยสารโดยผ่านการอนุมัติและดําเนินการอย่างเหมาะสมในการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้สปริงแอร์ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขนส่งกับผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องนี้ ภายใต้ความรับผิดชอบนี้อยู่ที่ตัวผู้โดยสารหรือตัวแทนจัดซื้อตั๋วโดยสาร

3.2  ในกรณีที่ผู้โดยสารมีข้อคัดค้านเกี่ยวกับการบริการ กรุณาทําผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่ถูกต้องตามกฏหมายหรือยื่นคําร้องเรียนในการยุติปัญหา ในกรณีที่ผู้โดยสารยืนยันที่จะไม่รับบริการ ขัดขวางการให้บริการ ต่อต้านการบริการฯลฯ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการ นั่นหมายถึงสปริงแอร์ไลน์ไม่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารท่านนั้นๆและอาจจะระงับการให้บริการในระยะเวลาหนึ่ง


4.ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขนส่งสัมภาระ

4.1  น้ําหนักของสัมภาระที่ขนส่งฟรี (รวมถึงสัมภาระเช็คอินและสัมภาระนําติดตัวขึ้นเครื่อง) จะขึ้นอยู่กับชั้นที่นั่งของตั๋วโดยสารที่ทําการจัดซื้อ (ทารกไม่ได้รับสิทธิ์น้ําหนักของสัมภาระที่ขนส่งฟรี) ทั้งนี้ท่านผู้โดยสารจะต้องทําการสํารองที่นั่งให้เหมาะสมกับตามความต้องการ และค่าธรรมเนียมสําหรับสัมภาระส่วนเกินจะคิดกิโลกรัมละ 1.5% ของราคาตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดเต็มจํานวน

4.2  อนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ทั้งนี้สัมภาระต้องมีขนาดไม่เกิน20ซม.x30ซม.x40ซม.และมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมส่วนสัมภาระที่มีขนาดใหญ่หรือน้ําหนักมากกว่าปกติจะต้องขนส่งแบบสัมภาระเช็คอินเท่านั้น หากผู้โดยสารไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ทางสายการบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับขนส่งสัมภาระดังกล่าว

4.3  การเช็คอินออนไลน์มิได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการเช็คอินสัมภาระ หากท่านมีสัมภาระที่ต้องเช็คอินกรุณาทำการเช็คอินสัมภาระที่เคาท์เตอร์เช็คอินก่อนกำหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 60 นาที เพื่อความสะดวกของท่านและผู้โดยสารท่านอื่น กรุณาอย่านำสัมภาระที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากเกินไปติดตัวขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ทางพนักงานของสายการบินอาจขอให้ท่านนำสัมภาระติดตัวดังกล่าวไปทำการเช็คอินพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น ณ จุดรอขึ้นเครื่องก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องตามปกติ สปริงแอร์ไลน์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสัมภาระที่เช็คอิน ณ จุดรอขึ้นเครื่องไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4  โปรดอย่านำสิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งของมีค่าและหรือสิ่งของแตกหักง่ายบรรจุในสัมภาระเช็คอิน อีกทั้งไม่ควรนำเงินสดจำนวนมาก ขึ้นโดยสาร ซึ่งผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยและ/หรือการสูญหายของทรัพย์สินระหว่างโดยสารเที่ยวบินเอง และขอให้ท่านผู้โดยสารรับทราบว่า ด้วยข้อจำกัดของห้องขนส่งของเครื่องบินบางเครื่อง สปริงแอร์ไลน์จึงไม่สามารถให้บริการขนส่งสัตว์เล็กหรือสัตว์เลี้ยงได้ในเที่ยวบินภายในประเทศจีน เที่ยวบินระหว่างภูมิภาค และเที่ยวบินระหว่างประเทศได้


5.การขนส่งสิ่งของอันตราย

ผู้โดยสารสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของอันตรายที่ห้ามกระทำการขนส่งของสปริงแอร์ไลน์ได้โดยละเอียดจาก บทบัญญัติการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้โดยสาร


6.ผู้โดยสารเด็กและทารก

6.1  ผู้ใหญ่ที่เดินทางร่วมกับเด็กหรือเด็กทารกมากกว่าหนึ่ง (1) ท่าน ทั้งนี้หากท่านต้องการที่นั่งต่างหากให้กับเด็กหรือทารกที่ร่วมเดินทาง ท่านจะต้องซื้อตั๋วโดยสารสำหรับที่นั่งดังกล่าวด้วย

6.2  ผู้ใหญ่ที่เดินทางร่วมกับเด็กมากกว่าสอง (2) ท่าน จะต้องดำเนินการตามระเบียบการการโดยสารเพียงลำพังของผู้โดยสารเด็ก


7.การต่อเที่ยวบิน

เมื่อท่านจองตั๋วโดยสารเที่ยวบินต่อเนื่องกับสปริงแอร์ไลน์ ขอให้ท่านโปรดเผื่อเวลาสำหรับการต่อเครื่องไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในการต่อเครื่องภายในท่าอากาศยานเดียวกัน (หมายเหตุ : เนื่องจากมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจีน เราแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาไว้ 3 ชั่วโมง) และเผื่อเวลาไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในการต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือเที่ยวบินภายในภูมิภาคภายในท่าอากาศยานเดียวกัน และในกรณีการต่อเครื่องต่างท่าอากาศยานภายในเมืองเดียวกันนั้น เราขอให้ท่านได้เผื่อเวลาไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ชั่วโมง


8.ราคาตั๋วโดยสาร

โปรดทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของตั๋วโดยสารแต่ละชั้นโดยสารที่ท่านซื้ออย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนตั๋ว การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือการโอนสิทธิ์การใช้ตั๋ว หากมีข้อสงสัยใดๆโปรดติดต่อสอบถามไปยังสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่หมายเลข +66 (2) 245 6929 หรือ (+86 21) 95524

  • Copyright © 1998-2014 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์หรือร้องเรียนการให้บริการ (+8621)
  • 95524
  • ร่วมกับเรา