ข้อมูลสำหรับผู้โดยสาร—Springairlines
ข้อมูลสำหรับผู้โดยสาร
     
1.บริการด้านอาหาร

ราคาตั๋วโดยสารที่ท่านซื้อเป็นราคาที่ไม่รวมค่าบริการอาหารบนเครื่อง ดังนั้นจึงไม่มีการให้บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง แต่ทั้งนี้เราได้เตรียมบริการขายอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้กับผู้โดยสารทุกท่านจากพนักงานบนเครื่องทุกเที่ยวบิน ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารที่นำติดตัวมาเอง และขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบนเครื่องระหว่างการเดินทางไปกับเที่ยวบินของเรา 


2.เที่ยวบินถูกยกเลิกและเที่ยวบินล่าช้า

2.1  เราพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดเที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

2.2  หากสปริงแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิบัติการผิดพลาดไม่เป็นไปตามตารางเที่ยวบินที่กำหนด หรือผิดพลาดที่จะลงจอดที่จุดหมายปลายทางหรือจุดแวะจอดเครื่อง อันเป็นสาเหตุให้ผู้โดยสารพลาดการเชื่อมต่อเที่ยวบินที่ท่านผู้โดยสารได้ยืนยันการจองไว้แล้ว สปริงแอร์ไลน์จะพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้โดยสารเป็นไปตามเหตุผล อาทิเช่น นำผู้โดยสารขึ้นโดยสารเที่ยวบินอื่นของสปริงแอร์ไลน์ที่มีกำหนดออกเดินทางเร็วที่สุดในขณะนั้นหากมีที่นั่งว่าง โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น หรือ หากมีความจำเป็น จะยืดเวลาการใช้งานตั๋วให้กับผู้โดยสาร หรือ หากสปริงแอร์ไลน์ได้ยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลามากกว่า 5 ชั่วโมง (รวมทั้งสิ้น) ผู้โดยสารที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์จะได้รับโอนย้ายเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นของสปริงแอร์ไลน์(หากมีที่นั่งว่าง)โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น และหากผู้โดยสารมีความประสงค์จะขอคืนตั๋ว ณ จุดเริ่มต้นการเดินทาง เราจะคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารเต็มจำนวน และหากประสงค์จอขอคืนตั๋ว ณ จุดจอดพักระหว่างทาง เราจะคืนค่าโดยสารในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้จะไม่เกินอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้และจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้โดยสารจัดซื้อตั๋วโดยสารแบบแพ็คเกจ การเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร หรือการขอคืนตั๋วโดยสาร จะยึดตามข้อตกลงที่ได้ทำก่อนการจัดซื้อแพ็คเกจนั้นๆ

2.3  กรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เราจะไม่รับผิดชอบในการจัดหาอาหารหรือที่พักให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้เราขอให้ท่านได้วางแผนการเดินทางอย่างสมเหตุสมผลและมีเวลาอย่างเพียงพอในการเชื่อมต่อเที่ยวบิน


3.กฎพิเศษสำหรับการขนส่งสัมภาระ

3.1  ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถพกพาสัมภาระขึ้นโดยสารได้ฟรี 15 กิโลกรัม(สัมภาระเช็คอินและสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง) ทั้งนี้ผู้โดยสารทารกจะไม่ได้รับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระฟรีดังกล่าว และค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกินจะคิดกิโลกรัมละ 1.5% ของราคาตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดเต็มจำนวน

3.2  อนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ทั้งนี้สัมภาระต้องมีขนาดไม่เกิน20ซม.x30ซม.x40ซม.และมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่วนสัมภาระที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากกว่าปกติจะต้องขนส่งแบบสัมภาระเช็คอินเท่านั้น หากผู้โดยสารไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ทางสายการบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับขนส่งสัมภาระดังกล่าว

3.3  โปรดอย่านำสิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งของมีค่าและหรือสิ่งของแตกหักง่ายบรรจุในสัมภาระเช็คอิน อีกทั้งไม่ควรนำเงินสดจำนวนมาก ขึ้นโดยสาร ซึ่งผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยและ/หรือการสูญหายของทรัพย์สินระหว่างโดยสารเที่ยวบินเอง และขอให้ท่านผู้โดยสารรับทราบว่า ด้วยข้อจำกัดของห้องขนส่งของเครื่องบินบางเครื่อง สปริงแอร์ไลน์จึงไม่สามารถให้บริการขนส่งสัตว์เล็กหรือสัตว์เลี้ยงได้ในเที่ยวบินภายในประเทศจีน เที่ยวบินระหว่างภูมิภาค และเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ หากท่านต้องการข้อมูลความช่วยเหลือใดๆเป็นภาษาอังกฤษ โปรดติดต่อไปยังสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่หมายเลข (+86 21)95524


4.การขนส่งสิ่งของอันตราย

ผู้่โดยสารสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของอันตรายที่ห้ามกระทำการขนส่งของสปริงแอร์ไลน์ได้โดยละเอียดจาก บทบัญญัติการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้โดยสาร


5.ทารกและเด็ก

5.1  ผู้ใหญ่ที่เดินทางร่วมกับเด็กหรือเด็กทารกมากกว่าหนึ่ง (1) ท่าน ทั้งนี้หากท่านต้องการที่นั่งต่างหากให้กับเด็กหรือทารกที่ร่วมเดินทาง ท่านจะต้องซื้อตั๋วโดยสารสำหรับที่นั่งดังกล่าวด้วย

5.2  หากไม่มีการเตรียมการใดๆที่ได้รับความตกลงเป็นหนังสือจากสปริงแอร์ไลน์ล่วงหน้า จำนวนผู้โดยสารเด็กและผู้โดยสารทารกที่จะร่วมเดินทางกับผู้ใหญ่แต่ละท่านจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 2 ท่าน มิเช่นนั้น สปริงแอร์ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธให้โดยสาร

5.3  ขณะนี้สปริงแอร์ไลน์ไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ขึ้นโดยสารเพียงลำพังในเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือระหว่างภูมิภาค


6.การต่อเที่ยวบิน

เมื่อท่านจองตั๋วโดยสารเที่ยวบินต่อเนื่องกับสปริงแอร์ไลน์ ขอให้ท่านโปรดเผื่อเวลาสำหรับการต่อเครื่องไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในการต่อเครื่องภายในท่าอากาศยานเดียวกัน (หมายเหตุ : เนื่องจากมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจีน เราแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาไว้ 3 ชั่วโมง) และเผื่อเวลาไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในการต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือเที่ยวบินภายในภูมิภาคภายในท่าอากาศยานเดียวกัน และในกรณีการต่อเครื่องต่างท่าอากาศยานภายในเมืองเดียวกันนั้น เราขอให้ท่านได้เผื่อเวลาไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ชั่วโมง


7.ราคาตั๋วโดยสาร

โปรดทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของตั๋วโดยสารแต่ละชั้นโดยสารที่ท่านซื้ออย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนตั๋ว การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือการโอนสิทธิ์การใช้ตั๋ว หากมีข้อสงสัยใดๆโปรดติดต่อสอบถามไปยังสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่หมายเลข (+86 21)95524

  • Copyright © 1998-2014 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์หรือร้องเรียนการให้บริการ (+8621)
  • 95524
  • ร่วมกับเรา